سه شنبه 26 شهریور 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

زرقان

 مساحت شهر:1267.4

جمعیت:20166

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:46.52

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top