سه شنبه 4 تیر 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

سروستان

 مساحت شهر:1000

جمعیت:17128

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:19.2

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top