یکشنبه 28 مهر 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

خرامه

مساحت شهر:1188

جمعیت:21992

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:75.40

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top