سه شنبه 1 مرداد 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اردکان

 مساحت شهر:484

جمعیت:17848

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:16.7
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top