شنبه 2 شهریور 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

نی ریز

 مساحت شهر:0

جمعیت:46764

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:43.2

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top