پنجشنبه 31 مرداد 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

لار

 مساحت شهر:1800

جمعیت:54688

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:128

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top