سه شنبه 1 مرداد 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

جهرم

 مساحت شهر:2500

جمعیت:105285

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:104
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top