شنبه 2 شهریور 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

استهبان

مساحت شهر:524

جمعیت:34564

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:73

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top