سه شنبه 26 شهریور 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اقلید

 مساحت شهر: 0

جمعیت:49709

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:39.96

جمعیت بافت فرسوده :11945
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top