شنبه 2 شهریور 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

داراب


مساحت شهر:1673.5
جمعيت  56032:
مساحت بافت فرسوده (مصوب) هکتار :117

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top