سه شنبه 1 مرداد 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

آباده

مساحت شهر:2100 
جمعيت:  52042
مساحت بافت فرسوده (مصوب) هکتار82.92:

جمعیت بافت فرسوده:14483
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top