دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

پروژه مرمت و حفاظت خانه های تاریخی عدلو و دانش در بافت تاریخی شیراز

از سال 94 با هدف تغییرکاربری این دو بنا به بخش اداری-اقامتی، شروع به مرمت گردید. در حال حاضر بخشی از عملیات انجام گرفته در این پروژه، مرمت هشتی مشترک بین دو منزل تاریخی عدلو و دانشو مرمت بخشی از منزل عدلو می باشد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top