چهارشنبه 10 آذر 1400
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اقدامات کالبدی

اقدامات کالبدی و عمرانی

 
از جمله اقدامات کالبدی و عمرانی می توان به موارد ذیل اشاره کرد