سه شنبه 1 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اقدامات اجتماعی و فرهنگی

اقدامات اجتماعی و فرهنگی

 

تشکیل جلسات با شرکت عمران و مسکن سازان فارس، اعضاء شورای اسلامی شهر، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری، معاونت اقتصادی شهرداری شیراز، سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری، شهرداری الکترونیک،  شهرداری منطقه،  مدیریت بحران، اداره کل میراث فرهنگی استان، اداره کل ثبت و اسناد استان