سه شنبه 28 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

آموزش مدیران

فایلعنوان
جهت مشاهده دوره مدیریت مشارکتی اینجا را کلیک کنید.جهت مشاهده دوره مدیریت مشارکتی اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده دوره شیوه های نوین تامین مالی پروژه های شهری انیجا را کلیک کنید.جهت مشاهده دوره شیوه های نوین تامین مالی پروژه های شهری انیجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده دوره سازمانها، نهادها وکنشگران دخیل در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده اینجا راکلیک کنید.جهت مشاهده دوره سازمانها، نهادها وکنشگران دخیل در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده اینجا راکلیک کنید.
جهت مشاهده دوره روش های شناسایی وماندگار اجتماع محلی اینحا را کلیک کنید.جهت مشاهده دوره روش های شناسایی وماندگار اجتماع محلی اینحا را کلیک کنید.
جهت مشاهده دوره آشنایی با تجارب دفاتر محلی وتسهیلگری (مقدماتی - پیشرفته) اینجا را کلیک کنید.جهت مشاهده دوره آشنایی با تجارب دفاتر محلی وتسهیلگری (مقدماتی - پیشرفته) اینجا را کلیک کنید.
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی تجارب مرمتی در شیراز(مدیران-بهار1395)گزارش برگزاری کارگاه آموزشی تجارب مرمتی در شیراز(مدیران-بهار1395)
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top