یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

پروژه تجاری مسکونی هجرت

پروژه تجاری مسکونی هجرت A
حد فاصل پل هجرت تا پیرنیا

بلوک A1 : مساحت زمین پس از عقب نشینی1278/86 مترمربع با کاربری  تجاری مسکونی ضابطه M6 و با سطح اشغال 60 درصد

بلوک A2 : مساحت زمین پس از عقب نشینی 758/77مترمربع با کاربری مسکونی ضابطه M6 با سطح اشغال 60 درصد

بلوک A3 : مساحت زمین پس از عقب نشینی 300/52 مترمربع با کاربری مسکونی ضابطه M6 با سطح اشغال 60 درصد


پروژه تجاری مسکونی هجرت C

حد فاصل پل هجرت تا پیرنیا

مساحت زمین پس از عقب نشینی : 4179/71    با کاربری تجاری مسکونی ضابطه M6

با سطح اشغال 65 درصد

تعداد طبقات : 9 (دو طبقه زیرزمین(

 تعداد واحدهای مسکونی : 136 

  تعداد واحدهای تجاری : 20


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top