یکشنبه 26 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

کتاب احیاء محله های تاریخی شهرها

 

  احیای محله های تاریخی شهر ها

 

 

  احیای محله های تاریخی شهر ها

" نوشته: استیون تیزدل/تنراک/ تیم هیث

عنوان ونام پدیدآور:  احیای محله های تاریخی شهرها

شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران

با همکاری شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس/ مترجم : سمانه ساریخانی/ ناظر علمی وویرایستار: دکتر علی سلطانی

مشخصات نشر: شیراز: نوید شیراز1388

مناطق تاریخی شهر به دلیل القای حس مکان ، هویت بخشی ،جاذبه های گردشکری و قرار گیری در قلب شهر دارای ارزش  والایی است . لذا احیای این محلات از درجه اهمیت بالایی برخوردار است . در راستای احیای محلات تاریخی سه رویکرد اصلی در جهان شکل گرفت. رویکرد اول : نگاه موزه گرایی به این مناطق؛ برنامه ریزی بر اساس گذشته گرایی و تنها در حفظ ساختمان خلاصه می شود. رویکرد دوم : حفاظت منطقه ای که به مشارکت همگانی در سطح گسترده نیاز دارد . رکن اصلی، احیا و بهیود مناطق است که شامل ملاحظات تعیین کاربری های حال و آینده ، میزان رفت و آمد و ترکیب جمعیتی و اجتماعی می شود . رویکرد سوم : در این رویکرد ارتباط مدیریت توسعه با احیای محله ها و مناطق تاریخی شهر مد نظر است .  تلاش درجهت ایجاد سرمایه گزاری وتوانایی بخشیدن به اقتصاد محلی در جهت تامین بودجه ی لازم برای حفظ وبهبود محله متمرکز شد . همچنین حفظ توازن بین امور اقتصادی و  شرایط زیست محیطی بسیار مهم مینماید .

این کتاب در 8 فصل و با زمینه رویکرد های فوق شکل گرفته است و سعی برآن شده که طراحی و احیای شهری را  از طریق احیای تعدادی از مناطق شهری با  هم درآمیزد . درس ها و مشاهدات مربوط به تجربیات احیای محله های تاریخی شهری هسته ی این کتاب را تشکیل می دهد . تمرکز اصلی این کتاب بر مناطقی است که به جای طراحی که منحصر به یک بنا یا ساختمان است ، طراحی شهری در آن مطرح شده است. در فصل اول انواع روش های احیاء را با توجه به سازگارکردن نابرابری های بافت های تاریخی با نیازهای امروزی شرح می دهد.در  این میان باید به احیای اقتصادی مناطق نیز توجه خاص نشان داد  زیرا احیاء کالبدی متعاقبا" از تغییرات عمومی متاثر خواهد شد .

در فصل 2 مشکلات ویژه اقتصادی مربوط به محله های تاریخی شهری و موضوعات جذب سرمایه ی داخلی و تشویق برای پیشرفت در مناطق خاص مطرح شده است .

در فصل 3 به بررسی تغییرات در مورد درک و طراحی غالب و فضای شهر ی از مدرن تا پست مدرن می پردازد.  سپس کتاب این عقاید را در راستای تعدادی ازنمونه های مورد پژوهشی که نشاندهنده ی احیای تعدادی از محله های تاریخی است ، در مرکز شهر های مختلف توسعه میدهد . موارد پژوهشی ارائه شده به خاطر ارزش تاریخی و حفاظتشان انتخاب شده اند ،همچنین این محله ها تفاوت ها را در شرایط تداوم بافت تاریخی خود ، وجود صنایع سنتی و اصیل ، تنوع یافته ها و وسعت اهمیت شان در داخل شهر نشان می دهد .

در فصل 4 به بررسی تلاش هایی در زمینه توریسم و احیای فرهنگی محله های تاریخی که به دنبال ساخته شدن بر روی میراث و ویژگی تاریخی منطقه ، وابستگی و حس مکان هستند ، می پردازد .

 در فصل 5 تلاش ها و تجربیات مربوط به احیای محله ها را از طریق تغییرات سکونت و کاربری ترکیبی بررسی مینماید.

در فصل 6 به بررسی تلاش ها در زمینه ی احیای مناطقی که هنوز به طور عمده دارای کاربری صنعتی یا بازرگانی هستند ، می پردازد .

در فصل 7 به بررسی موضوعات برخاسته از نوسازی و پیشرفت های مربوط به ساخت و ساز جدید، باتوجه به غالب شهری و زبان معماری  و نیز ویژگی های محله می پردازد .

در فصل 8 به خط مشی ها و  چارچوب موضوعات کلیدی در زمینه ی احیای محله های تاریخی شهری می پردازد.

احیای موفقیت آمیز تنها از بعد کیفی مشخص می شود و در واقع هیچ گونه مدخل سحر آمیزی که از آن طریق بتوان  به تجربه ادعا کرد که احیاءتحقق پذیرفته است وجود ندارد . احیاء فرآنیدی است پویا و توانمند . میتوان گفت که این فرایند در مناطق گوناگون درجات متفاوتی دارد . احیای موفقیت آمیز باید در ابعاد فیزیکی ، اقتصادی و اجتماعی نیز خود را نشان دهد .

 

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top