یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

نیازمند ورود میراث فرهنگی در بافت فرسوده هستیم

قائم مقام وزارت راه وشهرسازی و مدیرکل راه وشهرسازی مطرح کرد:نیازمند ورود میراث فرهنگی در بافت فرسوده هستیم

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه بهترین راه حل مشکلات بافت فرسوده تشویق مردم در مشارکت است، گفت قانون بافت فرسوده شهر را باید تصویب کنیم.
 هوشنگ عشا یری اظهار داشت: طبق قانون باید مزایایی به مالکان بافت های فرسوده داده شود تااین افراد بازسازی بافت ها را یک فرصت نه تهدید، بدانند که در این راستا شهرداری با دادن مجوزها وپروانه ها باحداقل قیمت به مالکان میتواند نقش مهمی رادر این امر ایفا کند مدیرکل راه وشهرسازی استان فارس با بیان اینکه عدم تعامل دستگاه ها بایکدیگر یکی از مشکلات بافت های فرسوده است، افزود:اداره کل راه وشهرسازی به عنوان یک دستگاه حکومتی باید ابزارهای تشویقی را برای مردم ایجاد کند که دادن تسهیلات بابهره کم می تواند یکی از این ابزارها باشد، وی بابیان اینکه تداخل در امور اجرایی همیشه موجب افزایش زمان انجام کار می شود، اضافه کرد: در این راستا برخی اداره ها ودستگاه ها ذیربط به دلیل شراکت داشتن در امور اجرایی کارهارا به دیگری محول می کنند به همین دلیل اغلب کارها بر زمین می ماند که بافت فرسوده شیراز نیز جزو اینگونه طرح های شراکتی است.عشایری با اشاره به اینکه مشارکت مردم دربافت فرسوده یک مقوله بسیارمهم است ، بیان کرد:اگرمردم در این امر به عنوان مالکان بافت های فرسوده واردنشوند وهمکاری نکنند تمام دستگاههای اجرایی نمی توانند گوشه ای از مشکلات این بافت را حل کنند وی تصریح کرد: یکد یگر از مشکلات بافت های فرسوده وجود اماکن تاریخی در آنهاست که برای هماهنگی بیشتر نیازمند ورود میراث فرهنگی در بافت فرسوده هستیم .قائم مقام وزارت راه وشهرسازی ابراز داشت: برا حل مشکل نیازمند به هماهنگی بیشترهستیم که با ورود تمام دستگاه ها از جمله شهرداری، میراث فرهنگی ، اداره کل راه وشهرسازی ومردم می توان برای بازسازی بافت فرسوده تصمیم گرفت وآن را اجرایی کرد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top