جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

سفر مهندس قلی زاده مدیرکل دفترمطالعات وکاربردی وامورترویجی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری

 

     سفر مهندس قلی زاده مدیرکل دفترمطالعات وکاربردی وامورترویجی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری با هیات همراه به شیراز

به گزارش روابط عمومی عمران ومسکن سازان استان فارس :در سفر مهندس قلی زاه مدیر کل دفتر مطالعات کاربردی، امورترویجی نشستی در خصوص روند پیشرفت برنامه اجرائی در بخش بستر سازی برگزار گردید.

در این نشست که موضوعات مرتبط با سرفصل های مطالعات پژوهش ، اقدامات فرهنگی وهنری و.......به جزمورد بررسی قرار گرفت دربخش مطالعات پژوهش ، دو عنوان تجارب کشورهای خارجی در زمینه توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی و.بررسی وارزیابی مستند سازی اقدامات توانمند سازی محله سهل آباد از تکنیکSOWT بارویکرد تهیه مدل توسعه سکونتگاههای غیررسمی.با حضور مشاور طرح وکارشناسان شرکت مورد بحث قرار گرفت وبا اصلاحاتی به تصویب رسید.درمورد ترجمه چند کتاب نیز دراین نشست موضوع مطرح ومقرر گردیددرخصوص هرکدام پیگیری های لازم صورت پذیرد.

در بخش مسنند سازی نیز گزارش یکساله محله چوگیا وسهل آباد بررسی وارزیابی شد ومقررگردید قرارداد جدید با رویکرد تحلیلی در محله چوگیا اقدام وگزارش سهل آباد نیز خوب ارزیابی گردد. وهمچنین دربرگزاری دوره های آموزشی با موضوعات جدید ومورد نیاز مدیران وکارشناسان پرداخته شود و درپایان  مقرر شددر آموزش ساکنین به موضوعات مسکن خود مالکی مهردربافت فرسوده بیشترپرداخته شود.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top