یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اجرای موفق طرح توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی شهرشیراز

جلسه یاوران شورای محلات توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر شیراز در خصوص اهداف ونیازهای محله با حضورطالبان مدیر عامل شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس،عباس زاده مدیر دفتر بافت فرسوده شرکت ویاوران شورای محلات سعدی ، سهل آباد،  ده پیاله، شیخ علی چوپان، کوشک میدان و پای کتا مورخ 31/4/91 در دفتر  برگزار گردید.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان  در این نشست طالبان در ابتدا توضیحاتی پیرامون لزوم اجرای طرح در مناطق ده پیاله ، شیخ علی چوپان، کوشک میدان وپای کتا وهمچنین تاکید بر حل معضل اشتغال در این مناطق ارائه نمود وخاطر نشان کرد یاوران شورا  نقش بسیار مهمی در اجرای روند این طرح بر عهده دارند.

 

                    براتی یاوران شورای سهل آباد گفت: پس از اجرای طرح توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی در سهل آباد شاهد پیشرفت چشمگیری از نظر اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی در محله بوده ایم که جا دار از کلیه مجموعه ارگانهای دولتی وغیردولتی مرتبط تقدیر وتشکرنمود.                                                                                                                              

مشتاقی  کارشناس توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شرکت الگو سازی مختلف در محلات را مطرح نمود وخاطر نشان کرد باید راهکارهای جهت اشتغال زایی وهمچنین پتانسیل های محله را مشخص نمود که جهت این کارپرسشنامه های با عنوان طرح شناسایی محلاات وتوانمند یهای نیروی انسانی در محلات سکونتگا ههای غیر رسمی مطرح شد که مقرر شد ظرف مدت 4 روز 5 نفر از هرمحله توسط شورای یاوران جهت آموزش ونحوه پرنمودن فرم های به شرکت معرفی گردد که پس از آموزش به قراد پرسشنامه ها در محلات توزیع گردد تا سپس بررس ومشخص گردد.  

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top