دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اولین جلسه هیات امنای محله شهرک بهار(پایکتا)

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن  سازان استان فارس:دراستای توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی شهرشیراز وایجاد هماهنگی ، بین ارگانها و دستگاههای اجرایی مرتبط وتشکیل هیات امنای محله پای کتا ، جلسه ای روزچهارشنبه مورخ 30/5/92

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن  سازان استان فارس:دراستای توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی شهرشیراز وایجاد هماهنگی ، بین ارگانها و دستگاههای اجرایی مرتبط وتشکیل هیات امنای محله پای کتا ، جلسه روزچهارشنبه مورخ 30/5/92 باحضورکمالی نیا شهردارمنطقه 2،طالبان مدیرعامل وکارشناسان شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس ، نمایندگانی ازآموزش وپرورش ، ادراه کل بهزیستی، نیروی انتظامی و نمایندگان ساکنین محله در حسسینیه حجه ابن حسن العسکری برگزار گردید.

 ابتدا مهندس طالبان گزارشی از مجموع اقداماتی که درراستای توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی درمحلات سهل آباد ، مهدی آباد وسعدی صورت پذیرفته تشریح کرد.وهمچنین از برنامه واقداماتی آتی که  دراین محلات توسط دیگرارگانها باید صورت پذیرارائه دادند.

 درادامه معتمدین محل پیشنهاداتی ازقبیل امنیت درمحله ، بهداشت محیط، کمبودهای کالبدی درمعابر، کمبود فضای سبز حاشیه ای ورفتارهای شهروندی را ارائه دادند.

 وهمچنین مهندس کمالی نیا پس از استماع نظریات وپیشنهادات معتمدین برنامه های شهرداری را در خصوص اقدامات کالبدی وفرهنگی مورد نیاز راارائه دادند.

ودرپایان مقررگردید:ظرف یک هفته آینده و معتمدین محل به هیات امنا معرفی شوند وضمنا برنامه افتتاح خانه محله در روز میلاد حضرت امام رضا(ع) تصویب گردد.طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top