دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

وزير راه و شهرسازي در مراسم معارفه مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران : بازآفريني بافت هاي فرس

وزير راه وشهرسازي با اشاره به اهميت نوسازي و بازآفريني بافت هاي قديمي كشور گفت: براي موفقيت در اين بافت ها بايد نگاهي بنيادي و فراتر از ماموريت هاي اداري داشت.

 
ه گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي ، دكتر عباس آخوندي امروز ، در مراسم توديع مهندس مجيد كيانپور و معارفه دكتر محمد سعيد ايزدي به عنوان معاون وزير و مدير عامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، با بيان اينكه افراد بايد با عشق وارد كار احياي بافت هاي قديمي شوند، اظهار داشت: اگر بخواهيم تنها با نگاه ماموريتي اداري و آيين نامه اي وارد كار احيا و بازآفريني اين بافت ها شويم وضعيت نابسامان آنها بهتر از وضع كنوني نخواهد شد. وي با تاكيد بر اينكه در اين بخش حتماً بايد نگاهي بنيادي داشته باشيم ، ادامه داد: بافت هاي فرسوده در حقيقت نشانه اي از تاريخ و سبك زندگي گذشتگان يك ملت هستند و در كنار پيچيدگي هاي خود منبعي بزرگ از سرمايه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محسوب مي شوند . وزير راه وشهرسازي با بيان اينكه در جريان نوسازي بافت هاي فرسوده نتوانسته ايم سبك زندگي، اقتصاد و سكونت را با انديشه نوسازي همراه كنيم، تصريح كرد: ناهمزماني اين مقوله ها با يكديگر موجب توسعه فرسايش بافت هاي تاريخي ايران شده است وي افزود: آنچه اكنون در بافت هاي فرسوده شاهده آن هستيم در اثر عدم تطابق جريان نوسازي اقتصادي و نوسازي فرهنگي و اجتماعي ايجاد شده است. دكتر آخوندي با اشاره به اينكه نگاه صرف كالبدي به بافت هاي فرسوده ، مشكلات را مضاعف مي كند. گفت: مقررات به ظاهر حمايتي شهرداري ها نيز مشكلات فراواني از جنبه هاي اجتماعي و كيفي ايجاد مي كند تا جايي كه فقط شاهد نو شدن ظاهر ساختمانها هستيم در حالي كه در كيفيت زندگي با مشكلات بسياري مواجه مي شويم شهر را براي شهروندان بخواهيم .وزير راه وشهرسازي در ادامه با بيان اينكه شايد عده اي از حرفهاي من ايراد نظري بودن بگيرند ، اظهار داشت: ما مدت ها است كه دچار انحرافي شده ايم كه شهر را براي كالبد آن و نه براي شهروندان مي خواهيم.وي افزود: در حالي كه شهروندان بايد محور اصلي شهرسازي باشند در حال حاضر سازمانها به عناصر درجه يك و شهروندان عناصر درجه دو تبديل شده اند. دكتر آخوندي تصريح كرد: بايد به نحوي بيانديشيم كه در بازآفريني بافت هاي فرسوده هويت شهروندي و هويت شهري با هم بازآفريني شوند. وزير راه و شهرسازي شهروند را مفهومي بسيار پيچيده در ابعاد مختلف توصيف كرد و ادامه داد: شهروند فردي است كه قبل از تصور ارائه خدمات بايد حق شهروندي براي او تصور كنيم. در حوزه بافت هاي فرسوده نيز بايد ديد شهروندان چگونه مي توانند در مفهوم با آفريني بافت حق داشته باشند. وي با تاكيد بر اينكه در وزارت راه و شهرسازي بايد دنبال ساختارهاي محلي كه استقلال آنها را به رسميت شناخته ايم، باشيم، اظهار داشت: در حالي كه اين ساختارها قدرت تصميم گيري دارند، مادر مجموعه وزارتخانه بايد اموري مانند هدايت، دانش افزايي كمكهاي مادي و معنوي را انجام دهيم. وجود تعارض بين حفظ هويت ملي و سرعت اقدامات وزير راه و شهرسازي سپس با بيان اينكه مدت ها است بين حفظ هويت ملي و سرعت در انجام اقدامات دچار تعارض هستيم، گفت: اينكه آيا سرعت بايد در راستاي عبور از هويت ملي عمل كند يا خير، سوالي است كه هنوز جامعه مهندسي پاسخ روشني به آن نداده استوي ادامه داد: تاكنون سخنان فراواني در خصوص اهميت معماري ايراني اسلامي گفته شده است ، اين سوال را مطرح كرد كه آيا آنچه اكنون شاهد هستيم نشاني از اين نوع معماري دارد؟<دكتر آخوندي با تاكيد بر اينكه در بازآفريني بافت هاي فرسوده به جاي نقش عملياتي بايد نقش پشتيبان داشت، افزود: از يك سو بايد رشد درون شهري و برون شهري را بصورت يكپارچه ديد و از سوي ديگر نبايد به نحوي تصميم گرفت كه حق انتخاب شهروندان محدود شودوي گفت: بايد هويتي كه انتظار داريم پس از نوسازي به آن برسيم مشخص و مبتني بر الگوي اقتصادي روشني باشد چرا كه بدون الگوي مالي برنامه ها در حد قصه باقي مي ماند.<وزير راه وشهرسازي خاطر نشان كرد: آموزش در بافتهاي فرسوده و نوسازي آنها از اهميت فراواني برخوردار است دكتر آخوندي در پايان از زحمات و خدمات مهندس كيانپور، مدير عامل سابق شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران قدرداني كرد

دنبال بازآفريني پايدار هستيم

بنابراين گزارش مدير عامل جديد شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران نيز درمراسم معارفه خود با بيان اينكه مدت ها بود منتظر شنيدن اين سياست ها از زبان بالاترين مقامات كشورمان بوديم، گفت: در احياي اين بافتها مفهوم بازآفريني پايدار را دنبال مي كنيم چرا كه پايداري شرط لازم براي تمام اقدامات است. معاون وزير راه و شهرسازي خاطر نشان كرد: بدون حضور شهروندان، برنامه احياي بافت فرسوده پيش نمي رود و نوسازي بافت هاي فرسوده تك محوري نيست گفتني است، مهندس مجيد كيانپور، مدير عامل سابق شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در مراسم توديع خود با بيان اينكه تلاش كرديم برنامه محور باشيم و تعامل خوبي با شهرداري ها و بخش خصوصي داشته باشيم، گفت: نوسازي بافت هاي فرسوده موضوعي تك محوري نيست و عوامل گسترده اي در آن نقش دارند. مهندس كيانپور با اشاره به نوسازي 9200 هكتار از بافت هاي فرسوده توسانجان شده است گفت : در حال حاضر براي 210 شهر طرح بهسازي و نوسازي تهيه شده است.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top