دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

دومین جلسه برنامه ریزی طرح توانمند سازی وساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی در 3 محله

 

 به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازا استان فارس: دومین جلسه برنامه ریزی فرآیند طرح توانمند سازی  وساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در  محلات دهپیاله، شیخ علی چوپان وشهرک بهار با حضور مهندس طالبان رئیس بافت فرسوده عمران وبهسازی شهری ،مهندس کمالی نیا شهردارمنطقه 2، کارشناسان شرکت عمران ومسکن سازان ومعاونین وکارشناسان شهرداری درشهرداری برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازا استان فارس: دومین جلسه برنامه ریزی فرآیند طرح توانمند سازی  وساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در  محلات دهپیاله، شیخ علی چوپان وشهرک بهار با حضور مهندس طالبان رئیس بافت فرسوده عمران وبهسازی شهری ،مهندس کمالی نیا شهردارمنطقه 2، کارشناسان شرکت عمران ومسکن سازان ومعاونین وکارشناسان شهرداری درشهرداری برگزار گردید.

 در ابتدا به دلیل اهمیت موضوع و وجود 3 محله شهرک بهار، ده پیاله وشیخ علی چوپان از میان محله هدف طرح توانمندسازی وساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شیراز ولزوم تمرکز وبرنامه ریزی ویژه توسط گروهی از کارشناسان ومسولین شهرداری منطقه ساختار سازمانی مجموعه توانمند ساز وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی مستقر در شهرداری معرفی گردیدند.

وهمچنین مقررشد:به منظور دریافت آموزش های لازم وتبادل تجربیات با دبیرخانه ستاد استانی توانمندسازی شرکت عمران ومسکن سازان ، برنامه ریزی وهماهنگی های لازم صورت پذیرد.

درپایان جلسه مقررگردید طی بازدید ازمکان های در نظر گرفته شده به منظور ساخت خانه محله های دهپیاله، شیخ علی چوپان مراتب اقدامات مقتضی در دستور کارقرارگرفت.

 

 طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top