دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

دومین جلسه هیات امنای محله کوشک میدان در شهرداری منطقه5 برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان  فارس: دومین جلسه هیات امنای محله کوشک میدان با حضور مشاورین ومدیر توانمندسازی مستقر در شهرداری منطقه 5 ، مهندس مشتاقی مدیردبیرخانه ستاد توانمندسازی وسکونتگاههای غیررسمی  شرکت عمران و مسکن سازان  درشهرداری برگزارگردید.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان  فارس: دومین جلسه هیات امنای محله کوشک میدان با حضور مشاورین ومدیر توانمندسازی مستقر در شهرداری منطقه 5 ، مهندس مشتاقی مدیردبیرخانه ستاد توانمندسازی وسکونتگاههای غیررسمی  شرکت عمران و مسکن سازان  درشهرداری برگزارگردید.

 دراین جلسه مقررگردید: شورایاران محله ، تازمان تکمیل ساخت خانه محله، مکان موقتی  را جهت برگزراری دوره ها وجلسات هیات امنا مشخص گردد وهمچنین کلیه ارگانهای برنامه 6 ماهه آموزشی خودرا ارئه نمایند.

ودرپایان مقررشد:طرح استاد شاگردی با همکاری شهرداری واداره کل فنی وحرفه ای در این محله اجراگردد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top