سه شنبه 1 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری سومین جلسه هیت امنای محله کوشک میدان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان  فارس: سومین جلسه هیات امنای محله کوشک میدان با حضور مشاورین ومدیر توانمندسازی مستقر در شهرداری منطقه 5 ، کارشناسان دبیرخانه ستاد توانمندسازی وسکونتگاههای غیررسمی  شرکت عمران و مسکن سازان ، مرکز بهداشت وسازمان فنی وحرفه ای  درمسجد الرضا واقع در محله برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان  فارس: سومین جلسه هیات امنای محله کوشک میدان با حضور مشاورین ومدیر توانمندسازی مستقر در شهرداری منطقه 5 ، کارشناسان دبیرخانه ستاد توانمندسازی وسکونتگاههای غیررسمی  شرکت عمران و مسکن سازان ، مرکز بهداشت وسازمان فنی وحرفه ای  درمسجد الرضا واقع در محله برگزار گردید.

 دراین جلسه مقررگردید: بر اساس مصوبات جلسه مقررگردید، دبیر هیات امنا توسط شورایاران محله واعضای هیات امنای یاکن محله انخاب گردیده وبرنامه دروه های آموزش وجلسات تنظیم شده به اطلاع عموم رساند

درادامه مقررشد :شهرداری زمینی واجد شرایطی جهت کشاورزی وباغداری تامین گردد وفنی حرفه ای اقدام به آموزش ساکنان در زمینه پرورش گل وگیاه وگیاهان داروئی نماید.

 

همچنین پس از پایان جلسه بازدیدی از مکان موقت خانه محله کوشک میدان توسط مدعوین صورت گرفت.طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top