یکشنبه 26 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

با حضور جمعی از مسئولین ؛

کلیات طرح توانمند سازی وساماندهی سکونتگاه های غیررسمی کازرون تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس  جلسه تصویب مرحله پنجم ازمطالعات طرح توانمند سازی وساماندهی سکومتگاه های غیررسمی شهر کازرون با حضور مهندس محمدی فرماندارکازرون ، مهندس موصلی شهردار کازرون ، مهندس میر رحیمی کارشناس استان در دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس  جلسه تصویب مرحله پنجم ازمطالعات طرح توانمند سازی وساماندهی سکومتگاه های غیررسمی شهر کازرون با حضور مهندس محمدی فرماندارکازرون ، مهندس موصلی شهردار کازرون ، مهندس میر رحیمی کارشناس استان در دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی ، مهندس نژداغی کارشناس دبیرخانه ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس در شهرداری کازرون برگزار گردید .

 در ابتدای جلسه توسط مهندسین مشاور ایوان  نقش جهان ، برنامه اجرایی(ACTION PLAN) طرح به مسولین ارائه گردید وپس از بررسی و ارائه نظرات مدیران حاضر درجلسه، مقررگردید؛ پروژه پیشنهادی مشاور به جهت بررسی مغایرت و یا عدم مغایرت با طرح تفصیلی به تایید شهرداری برسد.

 درادامه این نشست هم چنین مقرر شد؛ کلیه ارگانهای ظرف مدت یک هفته موارد اصلاحی برنامه های یشنهادی را به مشاور ارسال نمایند.

درپایان این جلسه کلیات طرح توانمند سازی وساماندهی سکونتگاه های غیررسمی کازرون در مرحله پنجم به تصویب اعضای ستاد شهرستان رسید.

بر اساس این گزارش طرح مطالعاتی توانمند سازی وساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر کازرون نیز درستاد شهرستان تصویب گردید.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top