دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

آموزش وترغیب ساکنان بافت های فرسوده و در مسجد الرضا

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس جلسه آموزش ساکنین محله کوشک میدان بعد از مغرب وعشاء وتلاوت آیاتی از قرآن برگزار گردید. جناب آقای مهندس طالبان رئیس بافت فرسوده شرکت عمران وبهسازی شهری ایران ، پس از خوشامدگویی به حاضرین به معرفی خانه محله کوشک میدان  واقداماتی که مقررگردیده  توسط خانه محله وارگانهای مربوط به ساکنین ارائه گردد، پرداخت.به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس جلسه آموزش ساکنین محله کوشک میدان بعد از مغرب وعشاء وتلاوت آیاتی از قرآن برگزار گردید. جناب آقای مهندس طالبان رئیس بافت فرسوده شرکت عمران وبهسازی شهری ایران ، پس از خوشامدگویی به حاضرین به معرفی خانه محله کوشک میدان  واقداماتی که مقررگردیده  توسط خانه محله وارگانهای مربوط به ساکنین ارائه گردد، پرداخت.

طالبان  گفت: هدف از تاسییس خانه محله  تلاش به درراستای ارائه اقداماتی مطلوب تر وموثرتر است به گونه ای که به نفع ساکنین واهالی محدوده باشد ونوسازی را برای آنها امکان پذیر گرداند.

 در ادامه این نشست جناب اقای مشتاقی،  مدیردفترتوانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی  شهرشیرازبه بررسی شرح خمات خانه محله پرداختند و عنوان کردند:  

. توانمند سازی ساکنان سکونتگاه های نیازمند نگاه ویژه مسولین جز در گرو مشارکت وهکپمکاری مردمی میسر نخواهد بود از همین روبایستی مردم محله با تامل بیشتر با مسئولین دستگاههای اجرایی اولویت های آموزشی،مشاوره ای ، کالبدی ، اقتصادی واجتماعی موجود در محله خودرا بیان نموده ودر راستای ارتقای فرهنگ شهر نشینی دران محلات بکوشند. ازهمین روتاسیس خانه های محله در پهنه های غیررسمی شهر، می تواند به عنوان حلقه واسط میان ارگانها ودستگاههای اجرایی خدمات رسان در سطح محله ونیازهای مردمی باشند.

درانتهای جلسه شهردار منطقه 5 ، مدیر توانمند سازی وکارشناسان دفتر به سوالات مردم پاسخ دادند.طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top