سه شنبه 28 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

کارگاه آموزش مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط با امرتوانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی

برگزاری همایش، بازنگری چالش اسکان غیررسمی در شهرهای ایران،

 همایش بازنگری چالش اسکان غیررسمی در شهرهای ایران،توسط شرکت عمران ومسکن سا زان به نمایندگی ازشرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران ودرراستای آموزش مدیران وکارشناسان برگزارگردید.برگزاری همایش، بازنگری چالش اسکان غیررسمی در شهرهای ایران،

 همایش بازنگری چالش اسکان غیررسمی در شهرهای ایران،توسط شرکت عمران ومسکن سا زان به نمایندگی ازشرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران ودرراستای آموزش مدیران وکارشناسان برگزارگردید.

 به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس، این دوره آموزش که در راستای فرآیند اجرایی طرح توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی است با تدریس دکتر صرافی وحضور کثیری از مدیران شهری برگزار شد.

 براساس این گزارش، تشریح اسکان غیررسمی، چرایی به وجود آمدن اسکان غیررسمی، آموخته های از تجارب مشکل کشایی ازجمله سرفصل های این کارگاه آموزش بود.

دکتر صراف در این همایش، فقدان امنیت، عدم دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی ، عدم دسترسی به تاسیسات فاضلاب، مصالح بی دوام وشیوه شاخت غیر مقاوم ونبودفضای زندگی کافی را از جمله مشخصه های عمومی سکونتگاههای فرودست عنوان کرد

وی پس از تشریح به پراکندگی سکونتگاه های غیررسمی در نقاط مختلف جهان پرداخت و نمونه های از اسکان غیررسمی در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرارداد.

دکتر صراف در این کارگاه همچنین الگوهای شکل گیری سکونتگاههای غیررسمی در ایران را توضیح وچالش های مهم این فصل را تشریح کرد.

 

 استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در بخش های دیگری از سخنان خود پیامدهای انباشت فقر شهری را تشریح کرد وضعف مدیریت شهری در برابر ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی مورد بررسی قرارداد.طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top