سه شنبه 1 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری جلسه هیات امنای خانه محله سهل آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان  فارس: جلسه هیات امنای محله سهل آباد با حضورشورای یاوران ،    مدیر توانمندسازی وسکونتگاههای غیررسمی  شرکت عمران و مسکن سازان ،مشاور شهردار منطقه7 ، مرکز بهداشت وسازمان فنی وحرفه ای، کارشناسان سازمان احیا، ونوسازی بافت فرسوده شهرداری در خانه محله سهل آباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان  فارس: جلسه هیات امنای محله سهل آباد با حضورشورای یاوران ،    مدیر توانمندسازی وسکونتگاههای غیررسمی  شرکت عمران و مسکن سازان ،مشاور شهردار منطقه7 ، مرکز بهداشت وسازمان فنی وحرفه ای، کارشناسان سازمان احیا، ونوسازی بافت فرسوده شهرداری در خانه محله سهل آباد برگزار گردید.

در ابتدای جلسه  بر اساس مصوبات جلسه قبلی از تولید کنند گان کفش دعوت به عمل آمده که از تولید وآموزش کفش  به علاقمندان توضیحاتی مختصر ارائه شد.

 در ادامه مقرر گردید از سوی فنی وحرفه ای کلاس آموزشی تحت عنوان کفش دوزی برگزار گرددو نیز تجهیزات مورد نیاز کارآموزان نیز مهیا گردد.و همچنین شهرداری گارکاه مشاغل خانگی را در اختیار بگذارد.

عباس زاده خاطر نشان کردکه بازاریابی کاروهمچنین حقوق وحق بیمه کارآموزان پس از آموزش وبه کارگیری آنهاهرچه سریعتر اعلام گردد که پس از آن تصمصم گیری نهایی صورت پذیرد.

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان  فارس: جلسه هیات امنای محله سهل آباد با حضورشورای یاوران ،    مدیر توانمندسازی وسکونتگاههای غیررسمی  شرکت عمران و مسکن سازان ،مشاور شهردار منطقه7 ، مرکز بهداشت وسازمان فنی وحرفه ای، کارشناسان سازمان احیا، ونوسازی بافت فرسوده شهرداری در خانه محله سهل آباد برگزار گردید.

در ابتدای جلسه  بر اساس مصوبات جلسه قبلی از تولید کنند گان کفش دعوت به عمل آمده که از تولید وآموزش کفش  به علاقمندان توضیحاتی مختصر ارائه شد.

 در ادامه مقرر گردید از سوی فنی وحرفه ای کلاس آموزشی تحت عنوان کفش دوزی برگزار گرددو نیز تجهیزات مورد نیاز کارآموزان نیز مهیا گردد.و همچنین شهرداری گارکاه مشاغل خانگی را در اختیار بگذارد.

عباس زاده خاطر نشان کردکه بازاریابی کاروهمچنین حقوق وحق بیمه کارآموزان پس از آموزش وبه کارگیری آنهاهرچه سریعتر اعلام گردد که پس از آن تصمصم گیری نهایی صورت پذیرد.

 

 

 

 طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top