سه شنبه 28 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

تقدیر از شیراز ودرخشش فارس در روز جهانی اسکان بشر

 ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﻥﺑﺸﺮکه ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.ﺁﺧﻮﻧﺪﯼ وزیر راه وشهرسازیﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﯽ ﺭﻭﯾﻪﮐﺎﻟﺒﺪﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺷﻬﺮﯼ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﯼﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺩﮐﺘﺮ ﺁﺧﻮﻧﺪﯼ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﻧﻮﺳﺎﺯﯼﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮﺩ.

 .

 

ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﻥﺑﺸﺮکه ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ. ﻭﺯﯾﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ در

ﻟﺰﻭﻡ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼﺑﻬﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﯼ ﺷﻬﺮﯼ:

 .
ﺁﺧﻮﻧﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﯽ ﺭﻭﯾﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪﯼ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺷﻬﺮﯼ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺩﮐﺘﺮ ﺁﺧﻮﻧﺪﯼ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﻧﻮﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﯼﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮﺩ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﺍﺣﯿﺎ ﺑﻬﺴﺎﺯﯼﻧﻮﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﮐﺎﺭﺍﻣﺪ ﺷﻬﺮﯼ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﮋﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﯾﺮ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﻣﺴﮑﻦ:

در مراسم بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر با اشاره به اینکه همه فعالیت‌ مورد نیاز بشری در شهرها صورت می‌پذیرد گفت: یک رفتار منطقی و عقلانی از اهداف اصلی در مبارزه با سکونتگاه‌های غیر رسمی است.

 به گزارش روابط  عمومی  شرکت  عمران ومسکن سازان : تمامی ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی باید دارای وضعیت اشتغال مناسب و دارای معیشت و رفاه مناسب باشند اما در حال حاضر این وضعیت در این مناطق وجود ندارد.

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه در 4 دهه گذشته 30 درصد جمعیت مردم شهر نشین و 70 درصد روستا نشین بوده‌اند خاطرنشان کرد: در حال حاضر 72 درصد از جمعیت مردم شهر نشین و تنها 28 درصد از جمعیت مردم روستا نشین هستند.

 مهندس پژمان در ادامه توضیح داد: با افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها اغلب در حاشیه‌ و محدوده شهرها زندگی می‌کنند. همچنین  عدم برنامه‌ریزی کافی موجب شده اشتغال متناسب با وضعیت اقشار جامعه ایجاد نشود باید با یک برنامه‌ریزی منظم تعادل میان اشتغال و مسکن میان اقشار جامعه فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از الویت های جامع در طرح مسکن را برنامه ریزی همراه با تلاش و مدیریتی حساب شده برای جلوگیری از ایجاد سکونت گاه های غیر رسمی و رسیدگی به بافت های فرسوده عنوان کرد.

 مهندس پژمان نوسازی بافتهای فرسوده حاشیه شهرها را از دیگر برنامه‌های طرح جامع مسکن ذکر و عنوان کرد: شعار جهانی اسکان بشر صدای ساکنان مناطق بافتهای فرسوده است و باید تمام تلاش خود را بکار بگیریم تا وضعیت اشتغال و سکونت این مناطق را اصلاح کنیم.

  

ضمن اینکه ﺩﺭﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎﺯﺍﻥﻓﺎﺭﺱ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺴﻮﻻ‌ﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻣﻘﺪﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻠات سکونتگاهی  ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﻪویژه سهل آباد به ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ، ﭘﺎﻧﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻬﻞ ﺁﺑﺎﺩﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪ
. وبه جناب آقای عباس زاده مدیر بافت فرسوده ودبیرخانه ستاد استانی توانمندسازی شرکت عمران ومسکن سازان وآقای معصومی شهردار منطقه هفت شیراز وخانم دیانت مدیرخانه محله به پاس زحمات بی دریغشان دراین عرصه لوح تقدیر اهدا گردید.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top