دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

امضای تفاهم نامه ارتقاء همکاری فی مابین شرکت وبانک مسکن

 تفاهم نامه ارتقای همکاری فی مابین شرکت و بانک مسکن با حضور مهندس اشرفی و آقای علمداری مدیریت بانک مسکن امضاء شد.
 
 تفاهم نامه ارتقای همکاری فی مابین شرکت و بانک مسکن با حضور مهندس اشرفی و آقای علمداری مدیریت بانک مسکن امضاء شد.
 
به گزارش روابط عمومي شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس ، اين تفاهم نامه كه به امضاء رسيده است جهت ارتقائ همکارهای فی مابین وبه مدت یکسال می باشد ودر صورت رضایت طرفین قابل تمدید می باشد..
در اين تفاهم نامه آمده است: شرکت وجوه خود را نزد مدیریت شعب بانک مسکن استان فارس متمرکز نموده و بانک مسکن را به عنوان بانک عامل خود به اعضا سازمان هاف نهادها، اتحادیه ها وموسسات تابعه معرفی نمایدو شرکت ها وموسسات تابعه خود را ترغیب و تشویق نموده تا فعالیت وکلیه حسابها ی خود را نزد با نک مسکن متمرکز کنند. دستي بنابر اين کلیه امور رفاهی وحقوقی کارکنان وهمچنین ضمانتنامه بانکی وغیره......
در اين تفاهم نامه آمده است: مقرر گردید بانک مسکن به شرکت ویاهریک از اعضا معرفی شده توسط شرکت که در بانک مسکن حساب افتتاح نمایند به ازای هر پنج واحد تسهیلات با سپرده یک واحد بدون سپرده تسهیلات پرداخت گردد. و همچنین در راستای تسهیلات جهت بافت های فرسوده مقرر شد
سقف تسهیلات جهت احداث 4 واحد با خرید اوراق مشارکت(دوره مشارکت 2 سال ، فروش اقساطی 10سال، سود دوران مشارکت 25 تا28 درصدو سود دوران فروش اقساطی 16 درصد) 000/000/350 ریال می باشد
وسقف تسهیلات جهت احداث 5 واحد به بالا(دوره مشارکت 2سال، فروش اقساطی 10 سال ، سو دوران مشارکت 25 تا28 رصد وسود دوران فروش اقساطی 16 درصد )به ازای هر واحد تسهیلات800میلیون ریال پراخت خواهد شد.
و در آخر مقرر گردید شرکت وبانک گارگروهایی جهت پیشبردمفاد تفاهم نامه و ارائه خدمات الکترونیکی تشکیل دهند تا ضمن همکاری وهماهنگی لازم بایکدیگر کلیه خدمات مورد نیاز شرکت رابررسی و درصورت امکان تامین نمایند.
 
 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top