دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

امضای تفاهمنامه سه جانبه

به گزاش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس به  منظور امضای تفاهنامه همکاری بین شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ودانشگاه هنرشیرازنشستی با حضور عشایر ی مدیرکل راه وشهرسازی، طالبان رئیس بافت فرسوده وعسکری رئیس دانشگاه هنر برگزار شد:

به گزاش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس به  منظور امضای تفاهنامه همکاری بین شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ودانشگاه هنرشیرازنشستی برگزار شد:

 در حاشیه این نشست هوشنگ عشایر مدیرکل راه وشهرسازی استان اظهار داشت: وجود نخبگان در دانشگاه و تعامل با این قشر فرهیخته، می‌توان از فکر و تخصص نخبگان در حوزه تحقیقات و پژوهش در بافت های فرسوده  کمک گرفت.

  وی با بیان اینکه تشکیلات ما دولتی و عمدتا بدنه تصمیم گیر ی و اجراییست تصریح کرد : برای القاء تفکر علمی،فنی و تخصصی نیاز به حوزه اکادمیک داریم و ابزار علمی ما دانشگاه است که خوشبختانه با تشکیل دانشگاه هنر شیراز می توانیم از پتانسیل و بدنه علمی ،دانشگاهی و تحقیقاتی برای استفادهاحیاء مناطق تاریخی استفاده کنیم

 

مدیر کل راه و شهرسازی فارس افزود : احیاء مناطق نابسامان شهری از وظایف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری است که یکی از این مباحث،مرمت و نوسازی و احیاء هویت شهری با ساختار شهروند محوری برای آن منطقه است.

وی با بیان این که تا پایان ســال جاری طــرح تفصیلی ، اجرایی برای محدوده 57 هکتاری بافت تاریخی و کهن شیراز تهیه خواهد شد، افزود: 21 هکتار از این فضا به بخشها و بناهای مذهبی تعلق داشته و از منابع مالی مشترک دولت و درآمد آستان احمدی و محمدی برای اجرای آن استفاده خواهد شد.

همایش "مرمــتکاران میراث ماندگار "در اسفندماه سال جاری برگزار می شود

مدیرعامل شــرکت عمران و مسکن ســازان اســتان نیز با اشــاره به انعقاد این تفاهمنامه گفت: مرمت آثار تاریخی از زیر میز بیرون کشیده شده و بر روی میز قرار گرفته است.

محمودرضا طالبــان با بیان این که مرمت آثــار تاریخی به عنوان یکی از رســالتهای مغفــول مانده امروز در دســتور کار شــرکت عمران و مسکن ســازان قرار گرفته اســت، گفت: در حال حاضر مرمت 10 بنای تاریخی با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار این شرکت است.

وی از برگزاری همایش "مرمــتکاران میراث ماندگار" با هدف تجلیل از اســتادکاران مرمت آثار تاریخی و کسانی که اقدام به مرمت خانه های تاریخی می نمایند در اســفندماه ســال جاری خبر داد و افزود: امروز با انعقاد این تفاهمنامه مشــترک به دنبال این هســتیم که در مرمت آثار تاریخی و کهن همه دســتگاهها و پتانسیلها را به بازی بگیریم و نقش مؤثری را ایفاء نماییم.

طالبان خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه به منزله مقابله یا موازیکاری با سازمان میراث فرهنگی نیست بلکه فصل مشترکی بین دانشگاه و اداره کل راه و شهرسازی است.

طالبان، اعتبار در نظر گرفته شــده توسط این شرکت برای تملک آثار تاریخی در شهر شیراز در سال جاری را 12 هزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: این میزان اعتبار برای شروع کار خوب است.

 بانک اطلاعاتی استادکاران و مرمتکاران راه اندازی می شود

رئیس دانشگاه هنر شیراز هم با اشاره به این که این تفاهمنامه اولین تفاهمنامه ساختاری دانشگاه هنر شیراز میباشد، گفت: از کنار شهر تاریخی و آثار آن نمیشود به راحتی گذشت یا آن را رها کرد.

دکتر علیرضا عســکری افزود: این تفاهمنامه با رویکرد خدمت به میراث فرهنگی و استفاده از ظرفیتهای آکادمیک دانشگاه هنر شیراز منعقد شده است.

وی تصریح کرد: دانشــگاه هنر شیراز پشــتیبان و حامی برنامه ریزیهای شهری و توسعه آتی آن و احیای فضاهای تاریخی و میراثی است و برای آن برنامه نیز دارد.

عســکری در پایان از تشکیل بانک اطلاعاتی استادکاران و مرمتکاران در پی انعقاد این تفاهمنامه خبر داد و گفت: در این تفاهمنامه بحثهای آموزشی، اجرایی، پژوهشی، بسترسازی و انتشار پیرامون احیاء و مرمت آثار مورد تأکید قرار گرفته است


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top