دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بافت فرسوده یا تاریخی؟

تاریخ انتشار:1395/4/21

سید حمید اشرفی مدیرعامل عمران و مسکن سازان فارس در مصاحبه ای با نشریه فرزام در خصوص مشکلات بافت

های قدیمی شهری گفت: شهر موجود زنده ای است که مدام سلول های خود را نوسازی می کند و هر لحظه در حال ترمیم بافت های مختلف خود است و گاهی شرایطی حاصل می شود که این تجدید حیات دچار اختلال می شود.

سید حمید اشرفی مدیرعامل عمران و مسکن سازان فارس در مصاحبه ای با نشریه فرزام در خصوص مشکلات بافت های قدیمی شهری گفت: شهر موجود زنده ای است که مدام سلول های خود را نوسازی می کند و هر لحظه در حال ترمیم بافت های مختلف خود است و گاهی شرایطی حاصل می شود که این تجدید حیات دچار اختلال می شود.

اشرفی نتیجه این آشفتگی را بافت های ناکارآمد عنوان کرد و اظهار داشت: بافت های ناکارآمد شهری کم کم از بدنه پویای شهری جا مانده و دیگر فراموش می شوند. مدیرعامل عمران و مسکن سازان فارس خارج شدن بافت های نابسامان شهری از چرخه زندگی شهری را دلیل تهی شدن شهر و به اطراف گسترده شدن دانست و گفت: این جریان علاوه بر آسیب های اجتماعی و فرهنگی بی شماری که در بر دارد تبعات اقتصادی جبران ناپذیری را نیز رقم خواهد زد. وی معتقد است بافت هایی که اکنون نابسامان هستند اگر تاریخی باشند که از ارزش بی بدیلی برخوردار هستند و هرگز امکان جبران آن میسر نیست؛ لازم است توجه خاصی در نوع برخورد با بافت های تاریخی به عمل آید. اشرفی اظهار داشت: شرکت عمران و مسکن سازان فارس به عنوان مجری و متولی بازآفرینی شهری پایدار بافت های ناکارآمد شهری در فارس، با همکاری شهرداری شیراز برای هریک از این سه نوع بافت مطابق راهبردها و سیاست های ابلاغی، نسخه لازم را تهیه و سالهاست که شروع به کار کرده است. مدیرعامل عمران و مسکن سازان فارس اصل در بافت تاریخی را حفظ، مرمت و توسعه عملکردی گذرها و خانه های تاریخی عنوان کرد و گفت: در بافت های ناکارآمد میانی، دفاتر خدمات نوسازی و تسهیل گری محلات را دایر نموده که همراه با مردم و برای مردم محلات هدف را نوسازی و بازسازی نموده و به چرخه پویایی شهر بازگرداند.

 

وی افزود: در سکونت گاه های غیررسمی و بافت های فرسوده ناکارآمد حاشیه ای، خانه محلات به منظور توانمندسازی همه جانبه ساکنین آن با همراهی تمامی ارگان های شهری دایر شده اند. اشرفی همچنین با بیان اینکه به منظور نوسازی کالبدی دولت تسهیلات بانکی خاصی برای اینگونه بافت ها در نظر دارد گفت: شهرداری شیراز تخفیفات ویژه ای در عوارض نوسازی ابنیه فرسوده لحاظ کرده است.همچنین اقدامات مؤثر اجتماعی و فرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و مشوقات شهرداری در ضوابط نوسازی موتور محرکه لازم را برای آغاز حرکتی نوین رقم زده است.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top