یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اشرفی:300خانه هنوز قابلیت ثبت در بافت تاریخی شیراز را دارد

تاریخ انتشار:96.12.6

مهندس اشرفی مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس در مصاحبه با روزنامه افسانه  مورخ پنجم اسفندماه 96 توضیحات مفصلی را در باب بافت فرسوده و تاریخی شهر شیرازارائه دادند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس در این مصاحبه که در تاریخ 96.12.5 روزنامه افسانه منتشر شد مهندس اشرفی مدیرعامل محترم شرکت عمران و مسکن سازان فارس ضمن ارائه توضیحاتی از بافت فرسوده و تاریخی شیرازگفت:بافت تاریخی به عنوان میراث ارزشمند معماری و کالبدی بجای مانده گذشتگان ،تجلی گاه ابعاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مردمانی است که در دوره های تاریخی در این بخش از شهر روزگار سپری کرده و هویت فرهنگی آن را به ثبت رسانده اند.

وی وسعت پهنه های بافت فرسوده شهری در شهر شیراز را حدود یکهزارو هشتصد هکتار و در 53 پهنه اعلام کرد و گفت به طور کلی عوامل بازدارنده و دشواری های فرا راه نوسازی بافت های فرسوده که از تحلیل نتایج وپیامدهای فرسودگی این مناطق قابل استنتاج است را می توان به نابرابری اقتصادی –اجتماعی و دوقطبی شدن شهرو قرار گرفتن بافت های فرسوده در قطب کم بهره،الگوی برنامه ریزی شهری کالبد محور،پایین بودن نسبت سطح معابروکاهش میزان دسترسی درونی و بیرونی بافت های فرسوده و پایین ماندن ارزش املاک که باعث تقویت چرخه فقر و فقدان توجیه اقتصادی برای نوسازی خود جوش مردمی در این مناطق می شود اشاره کرد.

وی ادامه داد فرسودگی ساختمان ها و محله ها در نابرابری میان خدمات عرضه شده توسط بافت و نیازهای امروز نمود پیدا می کند.

اشرفی در پایان گفت:ایجاد جایگاه مدیریت یکپارچه بافت تاریخی در چارچوب سیاست های مشخص ،برقراری انسجام نظام کنترل ونظارت برتصمیم سازی،تصمیم گیری کلیه نهادهای ذی ربط ،تعریف و ایجاد کلیه ساز و کارهای مناسب آموزشی،تحقیقاتی در امرحفاظت و احیاء از بافت تاریخی منطقه ،ظرفیت سازی فرهنگی و آگاهی بخشی عمومی ،اعتمادسازی و هویت بخشی به محلات در تعامل بافت تاریخی ،احیای نقش بافت تاریخی در زندگی شهروندان با تقویت گردشگری شهری و.....که در صورت عملیاتی شدن این موارد احیای بافت فرسوده و تاریخی با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.

لازم به ذکر است گزارش کامل این مصاحبه در صفحه 4 روزنامه افسانه مورخ 96.12.5 آورده شده است.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top