دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

معاون وزیر راه و شهرسازی: عنصر اصلی در نوسازی دوام و بقای ساکنان محلات هدف بازآفرینی است

تاریخ انتشار:98/08/20

سیدمحمد پژمان، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شھری ایران با اشاره به اینکه در تدوین سند بازآفرینی توسعه محلات ھدف باید به نظرات، کمبودھا و مشکلات ساکنین توجه جدی شود، گفت: اگر مدیران شھری در زمان جمع آوری و پژوھش اطلاعات محلات ھدف بازآفرینی به مسائل، کمبودھا و مشکلات ساکنین توجه نکنند، به طور یقین در تدوین سند بازآفرینی توسعه محلات با مشکل مواجه خواھند شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شھری ایران، پژمان با یادآوری اینکه در اجرای پروژه ھای بازآفرینی شھری باید توجه جدی به نقش ساکنان و مردم داشت، گفت: اگر در فرایند برنامه ھا و پروژه ھای بازآفرینی شھری، منابع لازم برای تحقق برنامه ھا دیده نشود و همچنین ساختارھا و ساز و کارھای مورد نیاز و قوانین پشتیبان تعریف نشود، در نھایت با سندی مواجه خواھیم شد که عملیاتی شدن آن با ابهام همراه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شھری ایران در ادامه با اشاره به اینکه مردم و ساکنین محلات ھدف بازآفرینی شهری از مدیران شھری انتظار دارند، اظھارداشت: با توجه به وضعیت کاھش بودجه ھای جاری و عمرانی فعلی دولت و ھزینه ھای مربوط به پروژه های نیمه تمام در کشور، تلاش کرده ایم تا اعتبارات قابل قبولی از محل تبصره 18سازمان برنامه و بودجه برای اجرای بازآفرینی شهری دریافت کنیم.

پژمان در ادامه سخنان خود خواستار اختصاص تخفیفات حداکثری از سوی شھرداری ھا در حوزه بازآفرینی شھری شد و گفت: اگر انتظارات در حوزه بازآفرینی شھری توسط شھرداری ھا عملی شود، به طور یقین شتاب بازآفرینی در کشور افزایش می یابد.

معاون وزیر راه و شھرسازی با اینکه اولین عنصر در نوسازی تضمین دوام و بقای ساکنان و شاغلان در محلات ھدف است، گفت: باید زیرساخت ھا و سرانه ھای خدماتی در محلات ھدف با توجه به ویژگی ھای اجتماعی و اقتصادی ساکنین محله در نظر گرفته شود.

پژمان با انتقاد به اینکه چرا ساخت سرانه ھای خدماتی و بھداشتی در زمان احداث بناھا در محلات ھدف بازآفرینی شھری مورد توجه قرار نمی گیرد، گفت: باید در زمان ساخت بناھا در بافت ھای فرسوده و ناکارآمد شھری از زمین بیشترین بھره و استفاده را ببریم.

معاون وزیر راه و شھرسازی در پایان با بیان اینکه باید مھندسان مشاور با تجربه و توانمند در بازآفرینی شھری در محلات ھدف تعیین شوند، گفت: مھندسان مشاور در محلات ھدف بازآفرینی براساس اسناد بالادستی موجود (جامع – تفصیلی) با ارائه طرح ھا و برنامه ھای عملیاتی باید حضور پر رنگ باید داشته باشند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top