سه شنبه 28 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

استفاده از توان و ظرفیت شرکت های عمران و مسکن سازان استان ها در حوزه بازآفرینی شهری

تاریخ انتشار:98/08/12

محمد آئینی عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست با مدیران شرکت های عمران و مسکن سازان استاها ها با اشاره به اینکه سرمایه های گرانبها و تجربیات ارزشمندی در حوزه بازآفرینی شهری در مجموعه شرکت های عمران و مسکن سازان وجود دارد، اظهارداشت: سیاست راهبردی شرکت بازآفرینی شهری ایران بهره گیری از توان و ظرفیت همه گروه ها، نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی بویژه بخش خصوصی از جمله شرکت های عمران و مسکن سازان استان ها است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد آئینی با بیان اینکه بسترهای لازم  جهت فعالیت در حوزه بازآفرینی شهری برای شرکت های عمران و مسکن سازان فراهم شده است گفت: در صدد هستیم تا پایان کار دولت دوازدهم، کارنامه درخشانی در حوزه بازآفرینی شهری از خود به جای بگذاریم، .به همین خاطر نگاه ما در فعالیت ها، استفاده از توان و ظرفیت همه گروه ها و نهادها  دولتی و غیر دولتی از جمله  شرکت های عمران و مسکن سازان  است.

آئینی در ادامه خواستار ارتباط نزدیک شرکت های عمران و مسکن سازان با استاندار، معاونت های عمرانی استانداری و مدیران کل راه و شهرسازی در استا نها در حوزه بازآفرینی شهری شد و گفت: در سیاست جدید شرکت بازآفرینی شهری ایران، فعالیت ها در استان ها به هئیت های اجرایی بازآفرینی شهری تفویض اختیار شده است .

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه با تشکیل هیئت های اجرایی بازآفرینی شهری در استان ها، نقش شهرداری ها و استانداری ها در این حوزه پر رنگ خواهد شد گفت: انتظار ما براین است  شرکت های عمران و مسکن سازان در استان ها، هیئت های اجرائی بازآفرینی شهری را یاری نمایند.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران:

شرکت های عمران و مسکن سازان در استان ها دارای تجربیات با ارزشمند در حوزه بازآفرینی شهری پایدار  هستند

مجید روستا با اشاره به اینکه درفضای فعالیت جدید شرکت بازآفرینی شهری ایران به دنبال انجام کار در چارچوبی قانونی، نظامند و برنامه ریزی شده با بخش خصوصی بویژه شرکت های عمران و مسکن سازان در استانها هستیم، گفت: به دلیل اینکه دولت در گذشته بخشی از سهام شرکت های عمران و مسکن سازان دراستان ها را در اختیار داشت، بنابراین عمده فعالیت های اجرایی در حوزه بازآفرینی شهری به این شرکت ها تفویض اختیار شده بود.

  عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با اشاره به اینکه در گذشته شرکت های عمران و مسکن سازان در استانها نقش واسط بین وظایف ستاد با مدیریت محلی در استان ها را به عهده داشته اند، اظهار داشت: براساس تصمیمات اتخاذ شده و به جهت پیشبرد و تسریع درانجام پروژه های جاری و تولید مسکن در حوزه بازآفرینی شهری، تصمیم داریم از تجربیات ارزشمند و ظرفیت های تخصصی شرکت های عمران و مسکن سازان استفاده کنیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، روستا در ادامه تصریح کرد: انتظار ما براین است در رابطه با انجام پروژه های خدمات روبنایی، زیربنایی و تولید مسکن و ... در محلات هدف بازآفرینی شهری، سیاست ها و تصمیمات به سمت تجمیع و نوسازی محله سوق پیدا کند.

 عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه شرکت بازآفرینی شهری نمی تواند هم زمان در موضوعات سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و موارد دیگر در انجام پروژه های بازآفرینی شهری ورود پیدا کند، گفت: اعتقاد بر این است ستاد باید برنامه های برآمده ازنیازهای مدیریت محلی در قالب برنامه های توسعه و بازآفرینی محله در چارچوب سیاست های دولت درحوزه بازآفرینی با لحاظ سهم و نقش خود و همچنین بودجه های پیش بینی شده را درسطح ملی با برنامه های کلان خود تلفیق کند.

روستا با اشاره به تشکیل و راه اندازی هیئت های اجرایی بازآفرینی شهری در استان ها افزود: ازآنجا که فعالیت های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و محلات ناکارآمد شهری دارای پیچیدگی و ابعاد متنوع می باشد، هیئت های اجرایی بازآفرینی شهری با هدف استقرار مدیر اجرائی در محله، راهبری و نظارت بر اجرای بهینه برنامه ها و پروژه ها در تعامل با مردم و نهادهای مردمی، کاهش بروکراسی اداری، چابک سازی عملیات اجرائی پروژه ها، رفع موانع اداری – حقوقی، همراستا سازی، جلب همکاری و جذب منابع مشترک دستگاه های اجرایی در تحقق بهینه پروژه های بازآفرینی محله تشکیل گردیده است.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایراناافزود: هیئت های مذکور با ترکیب معاون عمرانی استانداری به نمایندگی از استاندار، مدیر کل راه شهرسازی و شهردار کلان شهر در استان ها راه اندازی شده است.

روستا با اشاره به اینکه کلیه اختیارات و ابزارهای قانونی در حوزه بازآفرینی شهری در اختیار هیئت های اجرائی بازآفرینی شهری در استان ها قرار گرفته است، اظهار داشت: اعتقاد بر این است که دبیر اجرایی این هیئت ها از  گزینه های اداری انتخاب نگردد، بر همین اساس سمت و سوی ما استفاده از ظرفیت های شرکت های عمران و مسکن سازان در استان ها و بخش خصوصی برای تحقق برنامه های بازآفرینی شهری است.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top