یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

ضرورت همکاری وهماهنگی کلیه شهرداری های کشوردرایجادسامانه برخط ورصدوپایش تغییرات سکونتگاههای غیررسمی

تاریخ انتشار:98/10/24

با حضور محمد آئینی عضو هیئت مدیره و جانشین دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، مصوبات جلسه پنجاه و دوم و دستور کار جلسه پنجاه سوم ستاد ملی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این نشست که رضا مهدی زاده مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، محمد صدیق ثابتی مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان، رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری پایدار اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان، تعدادی از مدیران و کارشناسان شرکت بازآفرینی شهری ایران حضور داشتند، موضوع "راه اندازی سامانه برخط رصد و پایش تغییرات سکونتگاه های غیررسمی در کشور توسط شهرداری ها" مورد بررسی قرار گرفت.

 در این نشست، پس از ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در رابطه با  بند 2 پیگیری مصوبات پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی باز آفرینی شهری با موضوع "کاهش و پیشگیری از گسترش اسکان غیررسمی سامانه برخط پایش و کنترل اسکان غیررسمی با اولویت کلانشهرها توسط شهرداری های کشور با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان امور اجتماعی ) و شرکت بازآفرینی شهری ایران راه اندازی شود"توسط مدیر كل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور" مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع پیش‌بینی و پیش‌گیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد شهری کارگروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شرکت بازآفرینی شهری ایران و نمایندگان سه شهرداری (کلانشهر، شهربزرگ و شهری واقع در حریم) تشکیل و نتایج جهت ارائه در جلسه اردیبهشت ماه سال 1399 ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار جمع بندی و به دبیرخانه ستاد ملی ارائه شود.

محمد آئینی عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با بیان اینکه رصد و پایش مستمر و روزانه وضعیت گسترش توسط شهرداری های کشور در مقاطع زمانی مختلف اعلام شود، گفت: ساخت و سازهای بدون مجوز، پایه و اساس تشکیل سکونتگاه های غیررسمی در کشور است.

عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه موضوع پیش‌بینی و پیش‌گیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد شهری نیاز به مشارکت و همکاری دستگاه‌های مدیریت شهری است، تصریح کرد؛ با استفاده از ظرفیت های  ماهواره ای موجود در کشور و GIS می توان آمار ساخت و سازهای غیر مجاز را مشخص کرد.              

 ایشان همچنین از شهردار های  سراسر کشور خواست تا نسبت به ساخت و ساز غیر مجاز به ویژه در حریم شهرها با حساسیت لازم برخورد کنند و به راه کارهای لازم برای اسکان گروه های کم درآمد دست پیداکنند و نظام برنامه ریزی شهری کشور باید برای اسکان گروه ها در طرح توسعه شهری تدابیر لازم را اتخاذ کنند که بتوانند مسکن در استطاعت خود را با رعایت ضوابط ومقررات ملی ساختمان در پهنه های ایمن بسازند.

در ادامه مصطفی رضایی رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری پایدار اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان، گزارشی از عملکرد ستاد های بازآفرینی شهری پایدار با تأکید بر برنامه اقدام مشترک و برنامه بخش مسکن در استان خود پرداخت.

گفتنی است، در این جلسه مقرر شد، گزارشی متناسب با اهداف و رویکردهای مورد تاکید شرکت در خصوص تامین مسکن و کاهش آلام مردم در مناطق با اولویت کیفیت پایین سکونت، جهت بررسی توسط اداره کل راه و شهر سازی استان کردستان به دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ارسال گردد.

همچنین مصوب شد با توجه به سابقه اقدامات بیش از دو دهه در برخی از محلات استان کردستان سطح خدمات رسانی و اثربخشی اقدامات بررسی و برحسب نیازهای پایه سرانه خدماتی تحلیل شده و متناسب با تغییرات شاخص های بهبود وضعیت محله های هدف در صورت تحقق رسیدن به شاخص متوسط شهر، استراتژی های لازم در جهت خروج از محله تهیه و ارائه گردد. در ادامه، گزارش محدوده ها و محله های در اولویت دارای وضعیت بحرانی کیفیت سکونت جهت ارائه توسط دفتر راهبری و هدایت طرح های بازآفرینی شهری ارائه گردید .


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top