دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شرکت بازآفرینی شهری ایران در استان فارس

تاریخ انتشار:98/11/07

  شرکت بازآفرینی شهری ایران درنظردارد 19واحد تجاری وانباری واقع درشیراز،دروازه کازرون، خیابان قاآنی شمالی(کهنه)، مجتمع زمردمتعلق به خودرابه شرح جدول ذیل ازطریق مزایده عمومی وباجزئیات مندرج دراسنادمزایده با بهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره مزایده الکترونیکی ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۰۶ به صورت الکترونیکی به صورت باشرایط پرداخت به صورت" نقد"و " نقد و اقساط" به فروش برساند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد از روز یکشنبه 1398.11.6  تا  روز یکشنبه 1398.11.13 در زمان اداری اقدام نمایند. مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 16 روز چهارشنبه 1398.11.23 می‌باشد. جلسه بازگشایی پاکت در روز شنبه مورخ شنبه 1398.11.26 ساعت 10 صبح در شرکت بازآفرینی شهری ایران، به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51، طبقه چهارم برگزار می‌گردد و پس از ارزیابی در روز دوشنبه 1398.11.28 ساعت 11 صبح در شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی فوق الذکر برندگان اعلام میشوند.

برای شرکت در مزایده، ارائه تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) به صورت ضمانت نامه بانکی به شماره شبا 970100004001037204000700IR  نزد بانک مرکزی به نام حساب تمرکز وجوه درآمدی شرکت های دولتی با اعتبار سه ماهه با کد پستی 1994763812 و شناسه ملی  14008308115 یا واریز وجه نقد به شماره شبا 040100004001037206373733IR نزد بانک مرکزی به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران ضروری است.

1) برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بخش مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

2) مزایده گران می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی به آدرس www.udrc.ir مراجعه و یا به آدرس شیراز- معالی آباد - جنب مخابرات شهید دستغیب - مقابل مجتمع آفتاب پارس - شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس – تلفن:09379848016 با شماره تلفن 02187572451 تماس حاصل نمایند.

3) مزایده گران می بایست اصل مستندات سپرده شرکت در مزایده را به ازای هر شماره مال مرجع به صورت مجزا با رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398.11.14 لغایت ساعت 16 روز  چهارشنبه مورخ 1398.11.23 به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا اداره کل راه و شهرسازی شهرسازی استان فارس به نشانی: شیراز، بلوار ستارخان، اداره کل راه و شهرسازی استان فارس تحویل نمایند. تصویر مستندات سپرده شرکت در مزایده بایست از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398.11.14 لغایت ساعت 16 روز  چهارشنبه مورخ 1398.11.23 در سامانه تدارک الکترونیک دولت بارگذاری گردد.

4) پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5) شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

6) درخصوص واگذاری با شرایط اقساطی، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارت است از 40% ، 50% ، 60% و 70% و دوره پرداخت اقساط قابل انتخاب عبارت است از 12، 18، 24 ، 30 و 36 ماه.

7) حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه اقساطی) در خصوص شرایط پرداخت اقساطی مطابق با توضیحات مندرج در برگ راهنمای پیشنهاد قیمت در اسناد مزایده تعیین می گردد و مزایده گرانی که قصد انتخاب شرایط پرداخت اقساطی را دارند ملزم به رعایت حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه اقساطی) در تعیین قیمت پیشنهادی می باشند.  

8) ملاک انتخاب برنده، بالاترین نسبت ارزش فعلی قیمت و شرایط پیشنهادی مزایده گران به قیمت پایه مزایده و براساس توضیحات مندرج در برگ راهنمای نحوه تعیین برنده مزایده می باشد.

9) مزایده‌گران در صورت برنده شدن در مزایده واحدهای تجاری و یا ارائه مدارکی در خصوص مالک بودن واحد تجاری در مجتمع مذکور، پیشنهاد آنها در خصوص انیاری های جداگانه(ردیف 15الی 19) مورد بررسی قرار می گیرد.

10) مجتمع تجاری دارای پارکینگ مکانیزه به تعداد واحدهای تجاری می باشد لیکن قیمت پایه مزایده بدون لحاظ حق استفاده از پارکینگ مکانیزه است.

11) مزایده گران محترم می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره  021-41934 تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه به آدرس www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top