سه شنبه 18 بهمن 1401
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

سازمان بهزیستی

اقدامات صورت گرفته توسط سازمان بهزیستی

* برگزاری دوره های آموزشی با موضوع مهارت های زندگی، مشاوره خانواده، پرخاشگری در نوجوانان و جوانان ؛

 

*استقرار اورژانس اجتماعی درخانه محلهطراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top