دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

کوار


مساحت شهر:1000

جمعیت:22158

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:13

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top