سه شنبه 8 اسفند 1402
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

فراشبند


مساحت شهر:582.1

جمعیت:17665

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:245.6

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top