جمعه 3 بهمن 1399
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

ارسنجان

مساحت شهر:524

جمعیت:17820

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:68

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top