دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اردکان

 مساحت شهر:484

جمعیت:17848

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:16.7

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top