چهارشنبه 9 اسفند 1402
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

جهرم

 مساحت شهر:2500

جمعیت:105285

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:104

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top