پنجشنبه 9 آذر 1402
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

فیروز آباد


مساحت شهر:1489

جمعیت:59306

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:42.7


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top